متولد 1346در تهران دارای مدرک کارشناسی پرستاری  که  از سال1385به مدیریت بیمارستان منصوب شدند.

 ازجمله وظايف ايشان به موارد ذيل مي توان اشاره نمود :

تقسيم و هماهنگي و هدايت فعاليتها

 بررسي صورتهاي مالي و بيلان و حسابهاي بيمارستان

 نظارت مستمر برنحوه اجراي هزينه ها و پرداختها

 رسيدگي به بودجه و كنترل و تنظيم بودجه

 نظارت بر امور اداري ، مالي ، تغذيه، تاسيسات و ا نبار و سايرقسمتها

 پيش بيني كليه احتياجات بيمارستان شامل نيروي انساني

 تنظيم و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستانی

 

فایل‌ها