سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧ - 

1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کمیته ها > کمیته بحران  

کمیته بحران

گزارش عملكرد كمیته بحران بیمارستان شهید آیت ا... اشرفی اصفهانی

1-  تشكیل جلسات ماهیانه كمیته كنترل بحران

2-  تعیین اتاق كنترل بحران 

3-  تعیین  نمایندگان بخش ها در كمیته كنترل بحران بیمارستان 

4-  تدوین  وتصویب طرح جامع كنترل بحران بیمارستان 

5-تدوین برنامه عملیاتی برای كلیه بخش ها و نگهبانی شامل سه مرحله ( قبل ، حین و بعد از بحران ) 

6-  تهیه کروکی کلیه بخش ها و مناطق دسترسی 

7-تعیین اعضای داوطلب شركت در طرح كنترل بحران بیمارستان (اطلاعات لازم برای دسترسی سریع به آنها ) 

8-  تعیین اعضای چارت سامانه مدیریت بحران بیمارستان (HICS) 

9-   تعیین ، تصویب و ابلاغ شرح وظایف اعضای سامانه فوق 

10-  اجرای طرح ساماندهی تابلوها و وسایل داخل بخش ها و واحدها 

11-  اجرای طرح  ارتقاء  ایمنی و بهداشت محیط كار

12- اجرای یک دوره آموزش تئوری و عملی  ایمنی و آتش نشانی با همکاری مرکز آتش نشانی منطقه 12 

13-  اجرای آموزشهای تئوری سوختگی ها ، تریاژ و حوادث

 بیانیه مأموریت : 

  این واقعیت تلخ بر کسی پوشیده نیست که بلایای طبیعی و حوادث و سوانح و تصادفات ... در کشور ما هر ساله تعداد زیادی قربانی می گیرد و خسارات جانی و مادی و معنوی فراوان به جای می گذارد . نگاهی به سوابق وقوع حوادث وبلایا در کشور ما نشان می دهد که گاهی تلفات انسانی و مادی و معنوی آن از حد انتظار بسیار فراتر رفته است . هر چند سازمانهای مختلفی در جریان این بحرانها با تمام جدیت و توان وارد عمل شده اند ولی فقدان یک برنامه یا سند راهبردی که باعث هماهنگی وانسجام و هم افزایی فعالیت های سازمان های مختلف شود اغلب باعث بروز ناهماهنگی در ارائه خدمات قبل  ، حین و بعداز بروز بحرانها و همچنین موازی کاری  و حتی تضاد و کشمکش درون وبین گروهی گردیده است . لذا در راستای تحقق اهداف عالی نظام و سند چشم انداز بیست ساله و مطابق با مأموریت و اهداف راهبردی وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی با بهره گیری از تمام امکانات و توانایی های خود و بررسی همه جانبه شرایط و جوانب اقدام به تدوین استراتژی های مناسب در برخورد با موقعیت های بحرانی و تهیه سند جامع راهبردی می نماید. تا با ایجاد تحول در مراحل مختلف فرایند مدیریت بحران گامی بلند در جهت کاهش آسیب های ناشی از بحرانهای مختلف داخلی و خارجی بردارد . بخش ها و واحد های این بیمارستان  با بهره گیری از راهبردهای زیر به نحو مطلوب این مهم را برآورده خواهند نمود .

 راهبردها : 

     1 – پیشگیری وبه حداقل رساندن آسیب های جانی ومالی و معنوی ناشی از حوادث بحرانها ی   داخل بیمارستان 

2-  آمادگی کامل بیمارستان برای مواجهه با حوادث و بحرانها ی داخل بیمارستان 

3-  آمادگی کامل بیمارستان برای مواجهه با حوادث و بحرانهای خارج از بیمارستان

 4-  ارتقای سطح آمادگی علمی و عملی کلیه پرسنل تحت پوشش بیمارستان 

 راهبرد اول : 

 پیشگیری و به حداقل رساندن آسیب های جانی و مالی و معنوی ناشی از حوادث وبحرانهای داخل بیمارستان 

 راهکارها:

 1- مقاوم سازی سازه ها      2- ایمن سازی محیط و لوازم کار         3- ایمن سازی افراد         4- آموزش پرسنل

  راهکار 1   : مقاوم سازی سازه ای و غیر سازه ای 

 راهکار 2  : ایمن سازی محیط و لوازم کار : ابزار برنامه ریزی : چک لیست های ایمن سازی و بهداشت محیط کار

  راهکار 3  : ایمن سازی فردی : ابزار برنامه ریزی : چک لیست ایمن سازی پرسنل (واکسیناسیون ، پرونده بهداشتی پرسنل)

  راهکار 4  : آموزش پرسنل در مورد ایمنی و بهداشت محیط کار و لوازم کار :ابزار برنامه ریزی :پیش بینی نیازهای آموزشی پرسنل

    راهبرد 2   : آمادگی کامل بیمارستان برای مواجهه با حوادث  بحرانهای  داخل بیمارستان

  راهکار 1: تدوین و تنظیم دستورالعملهای عمومی مواجهه با حوادث غیر مترقبه :

 -      ابزار برنامه ریزی : دستورالعملها و راهنمای عمومی در هنگام حوادث غیر متقربه

 -      نوع برنامه : برنامه یکباره- همیشگی

 -      مسئول اجرایی :  کلیه پرسنل

 راهکار2  : تدوین و تنظیم یک برنامه اختصاصی برای هر بخش یا واحد بیمارستانی

 - ابزار برنامه ریزی : پیش بینی         - روش جمع آوری اطلاعات ( تعیین نقاط قوت و ضعف بخش یا واحد ) :  سناریو پردازی

 - روش برنامه ریزی : مشارکتی و گروهی

 - نوع برنامه :  اقتضایی

  مسئول اجرایی : تمام پرسنل مسئول نظارت و ارزشیابی : مسئول بخش یا واحد 

پرونده کنترل بحران هر بخش یا واحد به ترتیب شامل فهرست زیر است:

 1- صفحه جلد با تاریخ تدوین

  2- نمودار سازمانی بخش

  3- کروکی بخش (محل ورود و خروج – اتاقها – کپسول  آـش نشانی  شیر اصلی گاز و آب – برق و غیره)

 4- لیست اعضای داوطلب و مسئول کنترل بخش و شماره تلفن و آدرس 

  5- شرح برنامه کنترل بحران بخش  شامل : 

 

1- تدوین مأموریت             2- تدوین اهداف          3- تدوین برنامه ها و مربوط به هر هدف (در سه وضعیت زمانی قبل از بحران ، حین بحران، بعد از بحران )                  4- تنظیم سلسله مراتب و شرح وظایف (سازماندهی) و هماهنگی                  5- ارزشیابی دروه ای

  6– لیست وسایل و تجهیزات موجود

  7- شرح وظایف پرسنل و نمودار سازمانی  بخش (سلسله مراتب )

 8- لیست برنامه های آموزشی انجام شده

9- فرم گزارش آمار

10 ضمیمه ها

    راهبرد 3  :  آمادگی کامل بیمارستان برای مواجهه با حوادث و بحرانهای خارج از بیمارستان : 

مسئول برنامه ریزی:کمیته مدیریت بحران بیمارستان      ابزار برنامه ریزی :پیش بینی

 روش جمع آوری اطلاعات :سناریو پردازی ( ماتریس swot)           مسئول اجرایی :  رئیس کمیته مدیریت بحران

 مسئول ارزشیابی و نظارت : کمیته مدیریت بحران         ابزار نظارت و ارزشیابی  : چک لیست مانور

 این طرح  آزمایشی بوده و در صورت اثبات کار آیی آن بعد از انجام حداقل دو مانوردر سال  و ارزشیابی  آن می تواند جزئی از استراتژی (سند راهبردی ) بیمارستان قرار گیرد . برنامه ریزی این طرح با مشارکت نمایندگان بخشها و واحدها ی مختلف بیمارستان و همچنین نمایندگان واحد ها و سازمانهای ذی نفع و ذی صلاح خارج از بیمارستان انجام گرفته و تصمیم نهایی توسط کمیته مدیریت بحران بیمارستان اتخاذ می گردد .

 گروه برنامه ریزی :گروه برنامه ریزی که مسئولیت اداره آن بر عهده ریاست بیمارستان خواهد بود شامل چندین عضو است .

 کمیته مدیریت بحران بعد از تدوین برنامه جامع مدیریت بحران بیمارستان ، هر سه ماه یکبار جلسه ای برگزار کرده و جدیدترین تغییرات و تحولات ایجاد شده را روی برنامه اعمال خواهد نمود.

    برنامه آمادگی بیمارستان قبل از بحران 

1.  تشکیل جلسه با مسئولان بخشها وواحدهای بیمارستان برای ارزیابی خطر آسیب پذیری و نقاط قوت و ضعف در برخورد با بحرانهای خارجی.

 2.تشکیل جلسه واحدها و بخش های مختلف (در کمیته مدیریت بحران بیمارستان ) برای ایجاد هماهنگی بین برنامه های بخش های مختلف و ارائه برنامه های آنها .

3. تشکیل جلسه با مسئولان و نمایندگان سازمانهای ذی صلاح ودخیل در امر کنترل بحران منطقه و ایجاد هماهنگی با برنامه های آنها.

   تدوین برنامه کنترل بحران در هر بخش یا واحد:

پرونده کنترل بحران هر بخش یا واحد به ترتیب شامل فهرست زیر است: 

 1- صفحه جلد با تاریخ تدوین  2- نمودار سازمانی بخش 3- کروکی بخش (محل ورود و خروج – اتاقها – کپسول  آتش نشانی  شیر اصلی گاز و آب و برق و غیره 4- لیست اعضای داوطلب و مسئول کنترل بخش و شماره تلفن و آدرس 5- شرح برنامه کنترل بحران بخش(مدل ذکر شده )              6 – لیست وسایل و تجهیزات موجود 7- شرح وظایف پرسنل 8- لیست برنامه های آموزشی انجام شده 9- فرم گزارش آمار 

 = برنامه داخلی بیمارستان برای مقابله سریع با حوادث و بحرانها ی خارجی

   -   تعیین روش فعال سازی طرح کنترل بحران و اعلام هشدار به پرسنل .

   شروع وضعیت اضطرار و اقدام فوری

 روش فعال سازی سیستم کنترل بحران بیمارستان به محض اطلاع باید در برگیرنده نحوه هشدار و اعلام وضعیت ، ارزیابی شدت حادثه ، سازماندهی مرکز تلفن ، سازماندهی فضای پذیرش ، فرا خوان پرسنل ، آماده سازی تجهیزات و لوازم ، آماده سازی بخشهای درمانی و پاراکلینیکی ،آماده سازی سیستم پرستاری ، آماده سازی واحد امنیت ، روابط عمومی و خدمات عمومی  باشد.

  برنامه داخلی بیمارستان برای کنترل بحرانها : ( تعیین منطقه درمانی و منطقه تریاژ ، تعیین فضاهای درمانی بیمارستان ، بر قراری سیستم ارجاع ، ثبت مشخصات و وضعیت بیماران ، تشخیص هویت اجساد و .... ). 

 

 

خلاصه مراحل فعال سازی طرح کنترل بحران

 1.  مسئول شروع اعلام وضعيت اضطرار بر عهده پرستار كنترل بحران و در شيفت هاي گردشي بر عهده سوپروايزر هر شيفت خواهد بود .

 2.  بلافاصله بعد از وقوع وضعيت اضطرار (بحران داخلي ) يا اعلام وضعيت اضطرار از طرف مقامات مسئول (بحران خارجي ) با اعلام كد 33 از طريق پيجر پرسنل بيمارستان را آگاه سازيد در صورت قطع بودن تلفن مسئول تلفنخانه در هر شيفت را موظف كنيد كه با حضور خود در هر بخش سريعا" مورد اضطرار را به اطلاع پرسنل برساند.

 3.  رياست بيمارستان و پرستار مسئول كنترل بحران بيمارستان را از طريق تلفن يا به نحو مقتضي مطلع سازيد اين اشخاص بايد در اسرع وقت در محل اتاق بحران بيمارستان حضور يابند.

 4.  آمار هر بخش (طبق فرم خواسته شده را در اسرع وقت استخراج كرده و جهت ارائه گزارش يا نمابر آن در اختيار داشته باشيد.

 5.  آمار پرسنل و پزشكان حاضر و داوطلب را (طبق فرم خواسته شده ) در اسرع وقت استخراج كرده وجهت ارائه نگه داريم .

 6.  مسئولين هر بخش (در شيفت حاضر ) مؤظف شوند پرونده مديريت بحران آن بخش را در دسترس قرار داده و طبق برنامه پيش بيني شده در آن رفتار كنند .

 7.  در صورت نياز به پرسنل پرستاري و پزشكي بيش از تعداد حاضر، به پرستاران و پزشكان داوطلب كه مشخصات آنها ضميمه است اطلاع دهيد . پرسنل حاضر بايد جليقه شناسائي بپوشند و كارت شناسائي خود را الصاق كنند.

 8.  تخت هاي غير اورژانسي را تخليه كرده نسبت به ترخيص يا اسكان بيماران غير اورژانس در محل مناسب ديگر اقدام كنيد .

 9.  پذيرش بيماران غير اورژانسي را تا پايان زمان اضطراري متوقف سازيد و عملهاي جراحي غير اورژانس را كنسل كنيد .

 10.  هر دو درب بيمارستان را باز نگهداريد واز ورود خودروهاي غير ضروري به داخل بيمارستان جلوگيري كنيد .

 11.  از نظر قطع گاز، برق ، آب و تلفن آمادگي داشته باشيد.

 12.  مراحل اجراي طرح را ثبت و ضبط كنيد   

 سیستم فرماندهی حوادث بیمارستانی  (HIECS) از مشهورترین چارتها ی موجود برای ترسیم سلسله مراتب و زنجیره فرماندهی و شرح وظایف عوامل شرکت کننده درمهار بحران استفاده کرده که ضمن پیش بینی چگونگی تشکل نیروها ی مختلف بیمارستان ، قابلیت انعطاف پذیری بالایی دارد و می تواند بر نمودار سازمانی بیمارستان منطبق گردد.

 شرح وظایف سایر عوامل و پرسنل در پرونده همان بخش (برنامه عملیاتی کنترل بحران ) وجود دارد. طبق برنامه پیش بینی شده فرمانده بحران به همراه مدیران بخش های برنامه ریزی ، عملیات ( مدیر امور درمان ) پشتیبانی و مالی در اتاق کنترل بحران گرد هم آمده و افراد تحت سرپرستی خود را هدایت می نمایند.

    شرح وظایف اعضای سیستم مدیریت بحران بیمارستانهای جنرال

  گام بعدي درپياده سازي سيستم مديريت بحران در مراكز درماني، تدوين و ابلاغ شرح وظايف كليه اعضاست. شرح وظايف اعضاي سيستم مديريت بحران به 6 عنوان كلي تقسيم گرديده است:

 الف ـ مأموريت :دراين قسمت مأموريت كلي و كاملاً خلاصه شده فرد بيان گرديداست.

 ب ـ قبل از حادثه :كليه كارهايي كه لازم است در شرايط عادي و قبل از وقوع حادثه توسط مسئول آن جايگاه انجام پذيرد، دراين بخش بيان گرديده است.

 ج ـ مسئوليتهاي فوري: دراين قسمت، وظايفي كه بلافاصله پس از فعال شدن جايگاه ( ونه بلافاصله پس از وقوع حادثه) بايد توسط مسئول آن جايگاه انجام پذيرد بيان گرديده است.

 د ـ مسئوليتهاي ميان مدت :مسئوول هرجايگاه، پس از انجام كامل مسئووليتهاي فوري، لازم است به انجام وظايف اين بخش، مبادرت ورزد. براي برخي واحدها ممكن است مسئوليت ميان مدت تعريف نشده باشد.

 هـ ـ مسئوليتهاي درازمدت :انجام مسئوليتهاي دراز مدت نيز، پس از انجام كامل مسئوليتهاي ميان مدت توسط مسئول هرجايگاه، آغاز ميگردد. براي برخي واحدها ممكن است مسئوليت دراز مدت تعريف نشده باشد.

 و ـ سايرمسئوليتها:دراين قسمت، مسئول هر بخش مي‌تواند وظايف جديدي را به مسئوليتهاي هر واحد اضافه نمايد كه اولويت آن نيز بايد توسط مسئول بخش تعيين گردد. ( قبل از حادثه، فروي، ميان مدت و يا دراز مدت ) همانگونه كه از تعاريف فوق پيداست، نمي توان زمان خاصي براي انجام مسئوليتهاي فوري ،‌ميان مدت و دراز مدت تعيين نمود و زمان انجام وظايف هر قسمت، از واحدي به واحد ديگر متفاوت است ولذا، لازم است مسئول هر واحد، تنها پس از پايان وظايف مندرج در اولويتهاي بالاتر ،‌شروع به اجراي وظايف مندرج در اولويتهاي بعدي نمايد.

   راهبرد 4:

  ارتقای سطح آمادگی علمی و عملی کلیه پرسنل تحت پوشش بیمارستان

 راهکار 1 : اجرای آموزشهای تئوری و عملی دوره ای برای مقابله با بحرانهای داخلی و خارجی.

 راهکار 2 : اجرای مانور وعملیات  برای حفظ  آمادگی مواجهه با بحرانهای فرضی.

 اگرچه پس از انجام هرمانور عملياتي سراسري قبل از وقوع حادثه ، برنامه مقابله باحوادث غيرمترقبه مركز درماني مورد بازنگري مي گيرد، اما هيچ مانوري نمي تواند مانند حوادث واقعي ،‌ نقايص برنامه را نشان دهد. لذا اعضاي كميته مقابله با حوادث غيرمترقبه پس از بازگشت به وضع عادي و همزمان با آغاز ترميم ، بازسازي و احياء خدمات مركز درماني ، بااستفاده از كليه موارد ثبت شده در مرحله پاسخ به حادثه و مشاهدات خود اقدام به بازنگري و اصلاح كليه نقايص برنامه مي نمايند.لازم به ذكراست كه پس از بازگشت به وضع عادي ، بايد ضمن برگزاري كارگاههاي توجيهي و مانورهاي محدود، مانورهاي عملياتي سراسري ، به روال قبل از حادثه ، هر سال دو بار برگزارشود تا ضمن بازنگري دائمي برنامه ، آمادگي پرسنل براي پاسخ به حادثه حفظ شود.

 گزارش عملكرد كمیته بحران بیمارستان شهید آیت ا... اشرفی اصفهانی

 1-  تشكیل جلسات ماهیانه كمیته كنترل بحران

 2-  تعیین اتاق كنترل بحران

 3-  تعیین  نمایندگان بخش ها در كمیته كنترل بحران بیمارستان

 4-  تدوین  وتصویب طرح جامع كنترل بحران بیمارستان

 5-تدوین برنامه عملیاتی برای كلیه بخش ها و نگهبانی شامل سه مرحله ( قبل ، حین و بعد از بحران )

 6-  تهیه کروکی کلیه بخش ها و مناطق دسترسی

 7-تعیین اعضای داوطلب شركت در طرح كنترل بحران بیمارستان (اطلاعات لازم برای دسترسی سریع به آنها )

 8-  تعیین اعضای چارت سامانه مدیریت بحران بیمارستان (HICS)

 9-   تعیین ، تصویب و ابلاغ شرح وظایف اعضای سامانه فوق 

10-  اجرای طرح ساماندهی تابلوها و وسایل داخل بخش ها و واحدها

 11-  اجرای طرح  ارتقاء  ایمنی و بهداشت محیط كار 

12- اجرای یک دوره آموزش تئوری و عملی  ایمنی و آتش نشانی با همکاری مرکز آتش نشانی منطقه 12

 13-  اجرای آموزشهای تئوری سوختگی ها ، تریاژ و حوادث 

آدرس بیمارستان :

 

   تهران -خیابان مولوی -چهارراه مولوی -بیمارستان شهید ایت اله اشرفی اصفهانی

 تلفن :55625555-55621726

  نمابر:55631946

 پست الکترونیک: ashrafihos@sbmu.ac.ir

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.